Drukuj

Parlament Europejski, – uwzględniając art. 123 Regulaminu ,

A. mając na uwadze, że ok. 600 000 Europejczyków cierpi na stwardnienie rozsiane (SM), które jest najbardziej powszechną chorobą neurodegeneracyjną i główną przyczyną niewynikającej z wypadków niepełnosprawności u ludzi młodych;

B. mając na uwadze, że u większości osób SM jest diagnozowane w okresie rozkwitu ich aktywności zawodowej, i że prawie połowa przestaje pracować w ciągu trzech lat od diagnozy;

C. mając na uwadze, że w Europie mamy do czynienia z olbrzymimi rozbieżnościami w dostępie do leczenia modyfikującego przebieg choroby, które w ostatnich miesiącach jeszcze się nasiliły;

    wzywa Komisję i Radę do:
        zachęcania, w ramach programu „Horyzont 2020”, do bliższej współpracy naukowej i badań porównawczych nad SM;
        propagowania, w ramach procesu refleksji nad chorobami przewlekłymi, równego dostępu do leczenia i elastycznej polityki zatrudnienia dla osób cierpiących na przewlekłe choroby neurologiczne, takie jak SM;
    wzywa państwa członkowskie, aby:
        zwiększały równy dostęp do opieki wysokiej jakości, np. dzięki korzystaniu z potwierdzonych edukacyjnych narzędzi szkoleniowych (takich jak szkolenia zawodowe dla personelu pielęgniarskiego specjalizującego się w SM) w celu wyszkolenia, znormalizowania i porównywania specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego;
        wsparły europejski rejestr SM, zachęcając do zbierania danych pacjentów na poziomie krajowym;
    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

za:http://www.ptsr.org.pl/pl/?temat=art/show&id=20120924_0805