Drukuj
 

Fundacja Dobro Powraca jest organizacją pożytku publicznego o numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000338878.

Wyszukiwarka podmiotów KRS.

 
 

Przepisy prawa regulują obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego oraz zasady nadzoru i kontroli nad nimi. Fundacja corocznie składa sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne do Narodowego Instytutu Wolności. Sprawozdawczość Fundacji Dobro Powraca oparta jest o następujące akty prawne:

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr. 137, poz. 1539)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

 
  Sprawozdania merytoryczne i finansowe:

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych OPP
(po wejściu na stronę należy wybrać opcję "przeglądanie sprawozdań" a następnie wpisać krs 0000338878)
 
  Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej