Fundacja na rzecz chorych
na stwardnienie rozsiane

NIP 894-29-86-057 KRS 0000338878

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.

Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

STATUT
Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane pod nazwą Dobro Powraca, zwana dalej Fundacją, ustanowiona rzez Annę Zelent i Piotra Szymczyka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 07.07.2009 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 3, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.; Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 4.

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium innych państw. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Skrócona nazwa fundacji to Fundacja Dobro Powraca
 4. Anglojęzyczna nazwa fundacji to Foundation I care

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

DZIAŁ II

Cele Fundacji i ich realizacja

§ 6.

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród Chorych,
 • gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w zakresie terapii stwardnienia rozsianego oraz chorób towarzyszących,
 • doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane,
 • prowadzenie działalności integrującej chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
 • rzecznictwo interesów chorych na stwardnienie rozsiane przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
 • podnoszenie jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,
 • udzielanie chorym na stwardnienie rozsiane świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez zaspokajanie potrzeb osób chorych, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych na rynku pracy.

§ 7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dotyczącymi najnowszych metod leczenia stwardnienia rozsianego,
  2. opracowywanie materiałów informacyjnych i ich rozpowszechnianie w placówkach związanych z chorymi na stwardnienie rozsiane,
  3. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na prowadzeniu akcji informacyjnych o prawach osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  4. zbiórkę funduszy z darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  5. prowadzenie systemu subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  6. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  7. wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Fundacji oraz osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  8. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Fundacji,
  9. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
  10. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
  11. inne działania zgodne z celami Fundacji, inspirowane przez jej działaczy.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie udzielania chorym na stwardnienie rozsiane pomocy społecznej poprzez:
  1. finansowanie terapii lekami oraz suplementami chorym na stwardnienie rozsiane,
  2. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  3. finansowanie terapii psychologicznej, urologicznej, logopedycznej, okulistycznej, dermatologicznej i innych łagodzących objawy choroby,
  4. finansowanie zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

DZIAŁ III

Majątek, dochody i forma działalności Fundacji

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku działalności. Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów, dotacji, subwencji osób prawnych,
  2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych od osób fizycznych,
  3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  4. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 9.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 10.

Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z tym zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11.

 1. Działalność Fundacji przewidziana w § 7 może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że pobierana odpłatność nie może być wyższa od kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, a wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu tej działalności nie przekraczają 1,5 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Dochód jaki może się pojawić z prowadzenia działalności wymienionej w ustępie 1 służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


DZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego Statutu – Radą,
 • Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego Statutu - Zarządem.

§ 13.

Nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.

§ 14.

Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 15.

Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wyklucza możliwość wchodzenia w skład Rady oraz Zarządu.

§ 16.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

§ 17.

Rada składa się z 2 osób. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 13.

§ 18.

Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z ich działalnością w Radzie lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 19.

 1. Pierwszą Radę powołują Fundatorzy na okres 2 lat.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 członkowie Rady powoływani są przez Radę na okres 5 lat, z możliwością ponownego powołania.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący
 5. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
 6. Przewodniczący Rady w szczególności:
  1. ustala przedmiot, termin, miejsce posiedzenia Rady,
  2. reprezentuje Radę na zewnątrz,
  3. inicjuje i organizuje prace Rady.


§ 20.

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. W posiedzeniu Rady bierze udział członek Zarządu, o ile zostanie zaproszony do wzięcia w nim udziału lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady.

§ 21.

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Rady ma w głosowaniu jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

§ 22.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych programów i wieloletniej strategii działania Fundacji oraz nadzorowanie ich realizacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Fundacji,
 • rozpatrywanie zmian w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu,
 • ustalanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, połączenia się z inną Fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji - na wniosek Zarządu.


§ 23.

 1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:
  1. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenie w posiedzeniach,
  2. trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady, trwającej ponad rok,
  3. istotnego naruszenia postanowień Statutu i nie realizowania uchwał Rady,
  4. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji,
  5. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.
 3. Nowych członków powołuje Rada na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady.

§ 24.

 1. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy na okres 4 lat.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 członkowie Zarządu powoływani są przez Radę na okres 5 lat z możliwością ponownego powołania.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 2 - 5 osób.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje członków Zarządu.
 5. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 13.

§ 25.

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania Fundacji, z uwzględnieniem wniosków Rady w tym zakresie,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, subwencji, zapisów na rzecz Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagradzanie i nagrody dla pracowników biura Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze w biurze Fundacji,
 • tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji
 • przygotowywanie i składanie Radzie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji,
 • zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, utworzenia Oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
 • występowanie do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany lub poszerzenia składu osobowego Zarządu.

§ 27.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.
 3. Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa.

§ 28.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego Zarządu może składać członek Zarządu upoważniony przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 29.

 1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada.
 2. Rada może dokonać zmian przewidzianych w ust. 1 na wniosek Zarządu.
 3. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 4. Złożenie wniosku do Rady o odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:
  1. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach,
  2. utraty kontaktu z osobą wchodząca w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  3. istotnego naruszenia postanowień Statutu i nie realizowania uchwał Zarządu,
  4. utraty zaufania w stosunku do członka Zarządu,
  5. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji,
  6. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

§ 30.

W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady do dokonania określonej czynności prawnej.

§ 31.

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji wyłącznie na podstawie aktu powołania do Zarządu bądź może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

DZIAŁ V

Zmiana Statutu

§ 32.

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć istotnych celów Fundacji.

DZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 33.

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 34.

Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.