Drukuj

Jak przystąpić do bezpłatnego Programu Gromadzenia Środków na Leczenie i Rehabilitację SM i mieć możliwość korzystania z subkonta? To proste!

 

Krok 1
  Zapoznaj się z Porozumieniem w sprawie przystąpienia do Programu Gromadzenia Środków na Leczenie i Rehabilitację Stwardnienia Rozsianego.
 
Krok 2
  Zapoznaj się ze Wskazówkami Programu Gromadzenia Środków na Leczenie i Rehabilitację Stwardnienia Rozsianego.
 
Krok 3
 

Przygotuj zaświadczenie lekarskie o fakcie bycia osobą chorą na stwardnienie rozsiane. Potwierdzeniem faktu bycia osobą chorą na SM powinno być zeskanowane lub sfotografowane zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala (strona potwierdzająca tożsamość oraz diagnozę) załączone w formularzu rejestracyjnym; oryginał zaświadczenia osoba przystępująca do Programu powinna przechowywać do wglądu i przedstawić drogą pocztową na każdorazowe wezwania Fundacji. W przypadku, kiedy Chory nie jest w stanie przesłać zaświadczenia drogą elektroniczną, możliwe jest przesłanie pocztą. Wydłuża to jednak proces rozpatrywania podań.

 
Krok 4
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 
  Potwierdzeniem przystąpienia do Programu jest email przesłany przez Fundację na adres wskazany w formularzu podczas procesu rejestracji z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.
 
  Nota prawna:

Na podstawie art. 353 kodeksu cywilnego (zasada swobody zawierania umów) strony zawierające umową mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażone przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także oświadczenie woli w formie elektronicznej. Nie ma zatem przeszkód, aby przystąpienie do Programu następowało poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Do zawarcia umowy między stronami dochodzi, gdy oświadczenie woli jednej ze stron dotarło do drugiej strony tak, aby mogła się ona z nim zapoznać, także za pośrednictwem Internetu. Zgodnie zaś z art. 61 par 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli wyrażone w drodze elektronicznej jest złożone w chwili, kiedy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
Z powyższego wynika, że wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz odesłanie na wskazany adres mailowy przez fundację potwierdzenia zawarcia umowy subkonta wypełnia obowiązki niezbędne do zawarcia umowy.