Treść główna

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie www.dobropowraca.pl

 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony: www.dobropowraca.pl (dalej „Serwis”).

§1

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają niniejsze definicje:

 • Administrator – Fundacja Dobro Powraca z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hłaski nr 34/12, 54-608 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000338878, NIP: 8942986057;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku, tj. osobie, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Serwis – serwis internetowy pod adresem https://dobropowraca.pl;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik;
 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • Fundacja – Fundacja Dobro Powraca z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hłaski nr 34/12, 54-608, KRS 0000338878, NIP: 89429.

§2

Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis zgodnie z prawem, m.in. w oparciu o:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”);
 2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§3

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w wykorzystaniem Serwisu jest Fundacja Dobro Powraca z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hłaski nr 34/12, 54-608 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000338878, numer NIP: 8942986057. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, oraz praw przysługujących Użytkownikom, prosimy o kontakt pod adresem email: fundacja@dobropowraca.pl; pod numerem telefonu +48 506 107 001; lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

§4

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym w zakresie badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony dobropowraca.pl oraz w celach statystycznych.
 2. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady, cele, zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika

Formularz rejestracyjny dotyczący subkonta

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zakładających subkonto za pośrednictwem Serwisu. Administrator przetwarza w powyższym celu m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres zamieszkania;
 • PESEL;
 • numer dowodu osobistego;
 • dane dotyczące zdrowia (na podstawie załączonego zaświadczenia lekarskiego).

W przypadku zakładania subkonta dla dziecka przez jego rodzica/opiekuna Administrator przetwarza następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • adres poczty elektronicznej dziecka (adres e-mail);
 • numer telefonu dziecka;
 • adres zamieszkania dziecka;
 • PESEL dziecka;
 • numer dowodu osobistego dziecka;
 • dane dotyczące zdrowia dziecka (na podstawie załączonego zaświadczenia lekarskiego);
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna;
 • adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna (adres e-mail);
 • numer telefonu rodzica/opiekuna;
 • adres zamieszkania rodzica/opiekuna;
 • PESEL rodzica/opiekuna;
 • numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody (art. 8 ust. 1 RODO).

Przyjęcie i zaksięgowanie darowizny

Administrator zapewnia możliwość dokonania darowizny za pośrednictwem Serwisu na konto ogólne Fundacji lub na poszczególne subkonta objęte Programem Subkont. Administrator w wymienionym celu przetwarza następujące dane:

Darowizna dokonana za pośrednictwem metody systemu płatności online (serwisu tPay) – adres email, imię i nazwisko Darczyńcy

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do przyjęcia i zaksięgowania wpłaty oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych.

Założenie Profilu w Serwisie

Administrator umożliwia założenie Profilu w Serwisie dla Użytkowników będących Podopiecznymi Fundacji. Administrator przetwarza w tym celu następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer subkonta w Programie Subkont;
 • dane dotyczące zdrowia.

Założenie profilu jest jednoznaczne ze zgodą na jego udostępnienie w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody (art. 8 ust. 1 RODO).

Generator ulotek

Administrator zapewnia możliwość skorzystania z usługi generowania ulotek, przetwarzając przy tym następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • numer subkonta w Programie Subkont;
 • dane dotyczące zdrowia.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody (art. 8 ust. 1 RODO).

BiznesPoint

Administrator przetwarza dane Użytkowników będących Podopiecznymi Fundacji, którzy przedstawią opis prowadzonej działalności gospodarczej w BiznesPoint prowadzonym przez Serwis. Administrator przetwarza w tym celu następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PIK- Punkt Interwencji Kryzysowej

Administrator przetwarza dane Użytkowników będących Podopiecznymi Fundacji, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w sesjach interwencji kryzysowej. Administrator przetwarza w tym celu następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres email

Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Doradztwo Zawodowe

Administrator przetwarza dane Użytkowników będących Podopiecznymi Fundacji, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w sesjach interwencji kryzysowej. Administrator przetwarza w tym celu następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres email

Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przesyłanie informacji drogą elektroniczną

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (adres email) w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na przesyłaniu informacji dotyczących działalności Fundacji drogą elektroniczną w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne). Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą, o której mowa powyżej. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 Cel analityczny i statystyczny

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celach analitycznych i statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Wypełnienie obowiązków publicznoprawnych spoczywających na Administratorze

Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

§5

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług, uniemożliwi ich świadczenie.

§6

Odbiorcami danych są:

 1. Podmioty przetwarzające

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, księgowe, marketingowe, podmiotom dostarczającym usługi hostingowe.

 1. Organy państwowe

Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

§7

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne wraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania kopii danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

§8

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy nie są zalogowani, przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.

§9

Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

Prawo dostępu do danych

Każdy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy dane osobowe określonej osoby są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państwa trzeciego;
 3. uzyskać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Podstawa prawna – art. 15 RODO

 Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w sytuacji, gdy nie jest to możliwe poprzez samodzielną weryfikację.

Podstawa prawna – art. 16 RODO

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Prawo powyższe przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna – art. 17 RODO

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje się do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna – art. 18 RODO

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administratorowi nie dokonuje wówczas przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Podstawa prawna – art. 21 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi oraz następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna – art. 20 RODO

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia złożyć skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10

W Serwisie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej Polityce Prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców Politykę Prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

§11

 1. Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 3. a) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 4. b) późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 5. c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. d) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

§12

 1. W ramach Serwisu stosujemy w większości Cookies „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 2. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies.Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.
 
Skip to content