Treść główna

 

§ 1

Niniejszy dokument jest Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).

§ 2

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zastosowanie mają niniejsze definicje:

 1. Usługodawca – Fundacja Dobro Powraca z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hłaski 34/12, 54 – 608 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000338878, REGON: 021085595, NIP: 8942986057.
 2. Usługobiorca – podopieczny Usługodawcy.
 3. Darczyńca -każda osoba lub podmiot wspierająca finansowo działalność Usługodawcy.
 4. Serwis internetowy – strona internetowa pod adresem – dobropowraca.pl.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 6. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie internetowym służący do założenia subkonta.
 7. Generator ulotek – funkcjonalność Serwisu internetowego umożliwiająca stworzenie przez Usługobiorcę ulotki informacyjnej zawierającej oznaczenie Usługodawcy oraz treść stworzoną przez Usługobiorcę i moderowaną przez Usługodawcę.
 8. Generator Dobra – funkcjonalność Serwisu internetowego umożliwiająca stworzenie przez Darczyńcę ulotki informacyjnej zawierającej oznaczenie Usługodawcy oraz treść stworzoną przez  Darczyńcę i moderowaną przez Usługodawcę.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych);
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3

 1. W ramach Serwisu internetowego Usługodawca świadczy następujące usługi:
 • Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu tPay będącej darowizną na rzecz działalności Usługodawcy,
 • Założenie subkonta,
 • Założenie profilu,
 • Generator ulotek.
 1. Wymienione w ustępie poprzedzającym usługi zostaną szerzej opisane w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy między Stronami następuje za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługodawcy po wypełnieniu stosownego formularza, W treści danego formularza niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 3. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie internetowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§4

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług w Serwisie internetowym są następujące:

 1. posiadanie dowolnego urządzenia pozwalającego na obsługę przeglądarki internetowej, wyposażonego w dowolny system operacyjny obsługujący połączenia z Internetem, z zainstalowaną dowolną przeglądarką stron WWW interpretującą w prawidłowy sposób kod HTML i arkusze stylów CSS;
 2. dostęp do sieci Internet;
 3. posiadanie adresu poczty elektronicznej (adres email).

§5

Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§6

 1. Umowa między Stronami zawierana jest w momencie przesłania prawidłowo wypełnionego, stosownego formularza, o którym mowa w §3 ust. 3.
 2. Jednocześnie warunkiem koniecznym świadczenia Usług przez Usługodawcę jest:
 3. Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i treści Porozumienia,
 4. Spełnienie przez Usługobiorcę warunków technicznych niezbędnych do świadczenia Usług.
 5. Wysłanie przez Usługobiorcę prawidłowo wypełnionego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności oraz wyrażeniem zgody na stosowanie plików Cookies.

§7

 1. Przedmiotem usługi umożliwiającej dokonanie płatności jest przekazanie na rzecz Usługobiorcy określonej kwoty pieniężnej za pośrednictwem serwisu tPay.
 2. Skorzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz innych stosownych dokumentów serwisu obsługującego płatności, tj. tPay. Dokumenty te znajdują się na stronie internetowej www.tpay.com.
 3. Prowizja pobierana przez tPay wynosi 1% za płatności dokonane za pośrednictwem bankowości internetowej oraz 1,19% za płatności dokonane z użyciem BLIK. Wpłaty otrzymane przez Usługobiorcę są pomniejszone o kwoty prowizji.
 4. Wszelkie przekazywane za pośrednictwem usługi środki pieniężne stanowią darowiznę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Przekazane w ramach darowizny środki pieniężne nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Zwrot środków pieniężnych w ramach darowizny zostanie pomniejszony o prowizję opisaną w punkcie 3.
 6. Przekazanie darowizny następuję po wypełnieniu formularza, w którym należy wskazać następujące informacje:
 7. Imię i nazwisko,
 8. Adres email
 9. Imię i nazwisko podopiecznego Usługodawcy na rzecz, którego ma być przekazana darowizna,
 10. Kwota darowizny
 11. Brak wskazania przez Usługobiorcę imienia i nazwiska podopiecznego na rzecz, którego ma być przekazana darowizna spowoduje, że przekazane środki zostaną zaksięgowane na rachunku ogólnym Usługodawcy.

§8

 1. W ramach usługi Założenia subkonta, Usługobiorca ma możliwość utworzenia subkonta w ramach rachunku bankowego Usługodawcy, na które będą przekazywane środki przeznaczone na wsparcie osoby wskazanej w Formularzu rejestracyjnym.
 2. Subkonto może zostać dla osoby dorosłej lub niepełnoletniej.
 3. W celu utworzenia subkonta konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego oraz wskazanie w nim następujących danych:
 4. Pierwsze imię,
 5. Nazwisko,
 6. Numer PESEL,
 7. Numer dowodu osobistego,
 8. Pełne dane adresowe, tj. nazwa ulicy, numer budynku i ewentualnie mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy,
 9. Numer telefonu – stacjonarny lub komórkowy,
 10. Adres email.
 11. W przypadku tworzenia subkonta dla osoby niepełnoletniej, konieczne jest wskazanie w Formularzu rejestracyjnym następujących danych:
 12. Pierwsze imię dziecka,
 13. Nazwisko dziecka,
 14. Numer PESEL dziecka,
 15. Numer dowodu dziecka,
 16. Pełne dane adresowe,
 17. Numer telefonu – stacjonarny lub komórkowy,
 18. Adres email,
 19. Pierwsze imię rodzica/opiekuna prawnego,
 20. Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
 21. Numer PESEL rodzica/opiekuna prawnego,
 22. Numer dowodu rodzica/opiekuna prawnego,
 23. Pełne dane adresowe,
 24. Numer telefonu – komórkowy lub stacjonarny rodzica/opiekuna prawnego,
 25. Adres email rodzica/opiekuna prawnego.
 26. Niezależnie od danych wskazanych wyżej, warunkiem koniecznym utworzenia subkonta jest załączenie do Formularza rejestracyjnego skanu lub czytelnej fotografii zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę zgodnie z brzmieniem §9 Statutu Fundacji.
 27. Utworzenie subkonta jest równoznaczne z przystąpieniem do Programu Subkont.
 28. Utworzenie subkonta jest jednoznaczne z akceptacją treści Porozumienia Programu Subkont oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności.

§9

 1. Usługobiorca może założyć w Serwisie internetowym profil.
 2. W celu założenia profilu konieczne jest wypełnienie stosownego formularza oraz wskazanie w nim następujących danych:
 3. Imię,
 4. Nazwisko,
 5. Numer subkonta,
 6. Opisu
 7. Zdjęcia (opcjonalnie)
 8. W ramach utworzonego profilu Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:
 9. Udostępnienie profilu na swojej stronie internetowej
 10. Przesłanie formularza oraz utworzenie profilu są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności.

§10

 1. W ramach usługi – Generator ulotek i apeli, Usługobiorca uzyskuje dostęp do narzędzi umożliwiających utworzenie spersonalizowanej ulotki informacyjnej z elementów i szablonów udostępnionych przez Usługodawcę oraz własnej treści.
 2. W ramach usługi nie mogą być wykorzystywane treści, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności o charakterze obraźliwym czy nawołującym do nienawiści lub treści objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
 3. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, prawne czy materialne, które mogłyby powstać w wyniku materiałów przygotowanych indywidualnie przez Usługobiorcę.
 4. Skorzystanie z Generatora ulotek i apeli jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca zapoznał się z powyższymi zasadami oraz pełną treścią niniejszego Regulaminu.

§11

 1. W ramach usługi – Generator Dobra Darczyńca uzyskuje dostęp do narzędzi umożliwiających utworzenie spersonalizowanej ulotki informacyjnej z elementów i szablonów udostępnionych przez Usługodawcę oraz własnej treści.
 2. W celu skorzystania z Generatora Dobra konieczne jest wypełnienie stosownego formularza oraz wskazanie w nim następujących danych:
 • Imię Usługobiorcy,
 • Nazwisko Usługobiorcy,
 • Numeru subkonta Usługobiorcy, jeżeli takie posiada,
 1. W ramach usługi nie mogą być wykorzystywane treści, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności o charakterze obraźliwym czy nawołującym do nienawiści lub treści objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, prawne czy materialne, które mogłyby powstać w wyniku materiałów przygotowanych indywidualnie przez Usługobiorcę lub Darczyńcę.
 3. Skorzystanie z Generatora Dobra jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Darczyńca, zapoznał się z powyższymi zasadami oraz pełną treścią niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku Darczyńcy, skorzystanie z Generatora Dobra jest jednocześnie jednoznaczne z oświadczeniem o uzyskaniu od wspieranego Usługobiorcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody prawne czy materialne, które mogłyby powstać, gdyby Darczyńca wykorzystał dane osobowe Usługobiorcy bez uzyskania odpowiedniej zgody.

§12

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać:
 • pisemnie na adres: ul. Hłaski 34/12, 54 – 608 Wrocław;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: fundacja@dobropowraca.pl.
 1. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania, oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wskazane w zdaniu poprzednim wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres email wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, pisemnie na adres wskazany w piśmie albo na wskazany w piśmie adres email.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez podmioty trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Usługobiorców z Serwisu internetowego, rozpatrywane są przez te podmioty trzecie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

§13

 1. Fundacja na bieżąco aktualizuje treść niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania aktualizacji Serwisu internetowego oraz świadczonych Usług.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin w nowej treści obowiązuje od dnia jego zamieszczenia na stronie dobropowraca.pl.

§14

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu internetowego oraz świadczonych Usług drogą Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwe do jego rozwiązania jest prawo polskie oraz sąd właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie dobropowrca.pl.
 
Skip to content