Treść główna

Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe

DZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Zelent i Piotra Szymczyka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 07.07.2009 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 3, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.; Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 4

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium innych państw. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3.  Skrócona nazwa Fundacji to Fundacja Dobro Powraca.
 4. Anglojęzyczna nazwa Fundacji to Foundation I care.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

 1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i zgodnych z polskim prawem.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

DZIAŁ II Cele Fundacji i ich realizacja

§ 9

Fundacja prowadzi wszechstronną działalność na rzecz dzieci i dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe, a także osób z niepełnosprawnością oraz osób dotkniętych utratą zdrowia, z uwzględnieniem wszystkich negatywnych następstw tych chorób i stanów, w połączeniu z innymi występującymi u nich chorobami, w zakresie:

 1. gromadzenia funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną,
 2. upowszechniania informacji na temat najnowszych sposobów leczenia,
 3. doradztwa, pomocy organizacyjno-socjalnej,
 4. wspierania zdrowia psychicznego,
 5. upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o problemach osób chorych i z niepełnosprawnością,
 6. prowadzenia działalności integrującej chorych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
 7. rzecznictwa interesów osób chorych i z niepełnosprawnością przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
 8. podnoszenia jakości życia osób chorych i z niepełnosprawnością,
 9. ochrony i promocji zdrowia,
 10. działalności charytatywnej,
 11. udzielania osobom chorym i z niepełnosprawnością świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez zaspokajanie ich potrzeb, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych i z niepełnosprawnością na rynku pracy,
 12. działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych i z niepełnosprawnością, w tym poprawy ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym i kulturalnym.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele, w tym również w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom chorym na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe, a także osobom z niepełnosprawnością oraz osobom dotkniętym utratą zdrowia, z uwzględnieniem wszystkich negatywnych następstw tych chorób i stanów, w połączeniu z innymi występującymi u nich chorobami, w szczególności poprzez:

 1. ułatwianie codziennego życia osobom chorym i z niepełnosprawnością, polegające w szczególności na zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku,
 2. zbiórkę funduszy z darowizn,
 3. zbiórkę środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 4. prowadzenie systemu subkont,
 5. wsparcie w finansowaniu terapii lekami oraz suplementami,
 6. wsparcie w finansowaniu terapii psychologicznej, urologicznej, logopedycznej, okulistycznej, dermatologicznej, stomatologicznej i innych łagodzących objawy choroby,
 7. wsparcie w finansowaniu badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
 8. wsparcie w finansowaniu zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych i innych wspomagających łagodzenie objawów choroby,
 9. dbanie o jakość życia osób chorych i z niepełnosprawnością obejmujące poprawę ich warunków życiowych, mieszkaniowych, socjalnych i zdrowotnych,
 10. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
 11. działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą najnowszych metod leczenia,
 12. wspieranie badań naukowych dotyczących stwardnienia rozsianego i chorób przewlekłych,
 13. udostępnianie publikacji medycznych dotyczących stwardnienia rozsianego i chorób przewlekłych,
 14. wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla osób chorych i z niepełnosprawnością,
 15. prowadzenie akcji informacyjnych o prawach osób chorych i z niepełnosprawnością,
 16. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Fundacji,
 17. wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem wiedzy o stwardnieniu rozsianym i chorobach przewlekłych,
 18. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
 19. współpracę z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami,
 20. inne działania zgodne z celami Fundacji.

DZIAŁ III Majątek, dochody i forma działalności Fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku działalności.  Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
 •  darowizn, spadków i zapisów, dotacji, subwencji osób prawnych oraz innych nieodpłatnych przysporzeń,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych od osób fizycznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 •  1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych.
 1. Fundacja nie przyjmuje wpłat gotówkowych.  Wszystkie wpłaty pochodzące ze źródeł wskazanych w ustępie poprzedzającym mogą być realizowane jedynie w formie bezgotówkowej.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z tym zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, z tym zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie uzyskiwane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego nie jest wyższe od kosztów tej działalności.
 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Fundacja przeznacza cały dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 4. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

DZIAŁ IV Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego Statutu – Radą,

2) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego Statutu – Zarządem.

§ 16

Nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.

§ 17

Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 18

Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wyklucza możliwość wchodzenia w skład Rady oraz Zarządu.

§ 19

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

§ 20

Rada składa się z 2 osób. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 16.

§ 21

Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z ich działalnością w Radzie lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

 1. Pierwszą Radę powołują Fundatorzy na okres 2 lat.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 członkowie Rady powoływani są przez Radę na okres 5 lat, z możliwością ponownego powołania.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
 6. Przewodniczący Rady w szczególności:

1)ustala przedmiot, termin, miejsce posiedzenia Rady,
2) reprezentuje Radę na zewnątrz,
3) inicjuje i organizuje prace Rady.

§ 23

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. W posiedzeniu Rady bierze udział członek Zarządu, o ile zostanie zaproszony do wzięcia w nim udziału lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 4. Forma zwołania posiedzenia Rady jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie powinno jednak zostać przekazane każdemu członkowi Rady w taki sposób, aby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

§ 24

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Rady ma w głosowaniu jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego

§ 25

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu i innymi wewnętrznymi regulacjami,
 2. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych programów i wieloletniej strategii działania Fundacji oraz nadzorowanie ich realizacji,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Fundacji,
 4. rozpatrywanie zmian w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Rady oraz członków Zarządu,
 6. ustalanie wysokości wynagrodzeń, nagród i premii członków Zarządu,
 7. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, połączenia się z inną fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji – na wniosek Zarządu.

§ 26

 1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania, śmierci osoby pełniącej tę funkcję lub utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:
 • permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nieuczestniczenia w posiedzeniach,
 • trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady, trwającej ponad rok,
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu i nierealizowania uchwał Rady,
 • umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji.
 • zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.
 1. Nowych członków powołuje Rada na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady.

§ 27

 1. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy na okres 4 lat.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 członkowie Zarządu powoływani są przez Radę na okres 5 lat z możliwością ponownego powołania.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
 4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, osoba wybrana w skład Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje członków Zarządu.
 6. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 16.

§ 28

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację celów statutowych Fundacji.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. opracowywanie i uchwalanie rocznych programów i wieloletniej strategii działania Fundacji, z uwzględnieniem wniosków Rady w tym zakresie,
 3. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, zapisów na rzecz Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagradzanie i nagrody dla pracowników biura Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze w biurze Fundacji,
 8. tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 9. przygotowywanie i składanie Radzie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji,
 10. zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
 11. występowanie do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany lub poszerzenia składu osobowego Zarządu.

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 3.  Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa.
 4. Forma zwołania posiedzenia Zarządu jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie powinno jednak zostać przekazane każdemu członkowi Zarządu w taki sposób, aby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
 5. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Uchwały mogą zostać powzięte poza posiedzeniem Zarządu Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie dokumentowej zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

§ 31

W każdym przypadku oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa Zarządu.

§ 32

 1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada.
 2. Rada może dokonać zmian przewidzianych w ust. 1 na wniosek Zarządu.
 3. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania, śmierci osoby pełniącej tę funkcję lub utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Złożenie wniosku do Rady o odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:
 • permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nieuczestniczenia w posiedzeniach,
 • utraty kontaktu z osobą wchodząca w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
 •  istotnego naruszenia postanowień Statutu i nierealizowania uchwał Zarządu,
 • utraty zaufania w stosunku do członka Zarządu,
 • umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji,
 • zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

§ 33

W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady do dokonania określonej czynności prawnej.

§ 34

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji wyłącznie na podstawie aktu powołania do Zarządu bądź może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

DZIAŁ V Zmiana Statutu

§ 35

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada uchwałą na wniosek Zarządu.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć istotnych celów Fundacji.

DZIAŁ VI Postanowienia końcowe

§ 36

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
  2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 37

Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.

 
Skip to content